پروژه ها

پروژه های ذیل به صورت تصادفی و صرفا برای نمونه از میان کل پروژه ها انتخاب شده(لیست کامل پروژه ها را میتوانید در غالب فایل PDF معرفی آلوم آرت از واحد تحقیق و توسعه R&D درخواست نمایید) *

لازم به ذکر است پروژه های :

  • ﻧﻤﺎي ﮐﻠﯿﻪ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ ﺷﻤﺎﻟﻐﺮب ﮐﺸﻮر
  • نمای کلیه شعب بانک قوامین شمالغرب کشور 
  • نمای ﻣﺠﺘﻤﻊ تجاری ﭘﺎرﻣﯿﺲ زﻋﻔﺮاﻧﯿﻪ 
  • بخشی از ﻧﻤﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﮏ 
  • ﺳﻘﻒ ﮐﺎذب و ﻧﻤﺎي داﺧﻠﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ رازي 
  • ﻧﻤﺎي ﻫﺘﻞ ۵ ﺳﺘﺎره ﺟﻠﻔﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ارس 
  • ﻫﻨﺪرﯾﻞ ﺷﯿﺸﻪ درﯾﺎﭼﻪ شهدای ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

نیز از پروژه های آلوم آرت میباشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *