درباره ما

آﻟﻮم آرت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﻪ کارگیری آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ بهره‌وری از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ۱۵ ﺳﺎﻟﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وری از داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ چندین ﺳﺎﻟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ نمای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، در ﺳﺎل ۱۳۷۷ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺧﻮد را در راستای ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺻﻨﻌﺖ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اجرای ﭘﺮوژه های ﺧﺎص ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻧﻤﻮد.

آﻟﻮم آرت ﺑﺎ توانمندی و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم در اﺳﺘﻔﺎده از تکنولوژی روز دﻧﯿﺎ و اراﺋﻪ روش های ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺟﺮا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ همکاری ﺑﺎ ﻣﺸﺎوران ﻣﺠﺮب ﺧﺎرﺟﯽ، ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻮﺗﺎه ، ﻋﻬﺪه دار ﻃﺮاﺣﯽ و اجرای ﭘﺮوژه های ﺑﺰرگی بوده است.